Hovedseksjon

IKT (digital skolehverdag)

Data

Hovedmål for Utdanningsetaten i Oslo

  • Osloskolen er ledende i landet på pedagogisk bruk av IKT og kan dokumentere at bruken fremmer elevenes læringsutbytte i alle fag
  • Osloskolen er ledende i landet med hensyn til elevens digitale kompetanse som gjør at de mestrer kravene fra framtidens informasjons- og kunnskapssamfunn.


Delmål til hovedmålet

  • Alle elever på Ila skole får et likeverdig tilbud om bruk av IKT i læringsarbeidet som fremmer elevenes læringsutbytte i fagene.
  • Ila har IKT-løsninger som støtter opp om og stimulerer til realisering av kompetansemålene i lærerplaner for fag
  • Ila har IKT-løsninger som fremmer effektiv undervisning med hensyn til planlegging, organisering, gjennomføring og oppfølging av elevenes læring
  • Ila har IKT-løsninger for vurdering og elevoppfølging ved bruk av digitale verktøy
  • Ila har IKT-løsninger som fremmer samarbeid og deling av pedagogisk innhold på ulike nivåer
  • Ila har en PC-tetthet, infrastruktur, tilgang og organisering som stimulerer og fører til optimal bruk av IKT i undervisning og læring

Ila skole har pr i dag 2 datarom med 27 stasjonære maskiner i hvert rom. Rommene benyttes av alle trinn.
Klassene er utstyrt med 5-7 bærbare maskiner til bruk i undervisningen.

Ila skole har tatt i bruk læringsbrett på 3. og 6.trinn, og innfører høsten 2021 læringsbrett på 2., 4. og 5. trinn.  Les mer her

Ila skole er knyttet til Skoleplattform Oslo. Alle elever, lærere og foresatte har tilgang til denne plattformen.