IKT

Data

 

Hovedmål for Utdanningsetaten i Oslo

  • Osloskolen er ledende i landet på pedagogisk bruk av IKT og kan dokumentere at bruken fremmer elevenes læringsutbytte i alle fag
  • Osloskolen er ledende i landet med hensyn til elevens digitale kompetanse som gjør at de mestrer kravene fra framtidens informasjons- og kunnskapssamfunn.

Delmål til hovedmålet

  • Alle elever på Ila skole får et likeverdig tilbud om bruk av IKT i læringsarbeidet som fremmer elevenes læringsutbytte i fagene.
  • Ila har IKT-løsninger som støtter opp om og stimulerer til realisering av kompetansemålene i lærerplaner for fag
  • Ila har IKT-løsninger som fremmer effektiv undervisning med hensyn til planlegging, organisering, gjennomføring og oppfølging av elevenes læring
  • Ila har IKT-løsninger for vurdering og elevoppfølging ved bruk av digitale verktøy
  • Ila har IKT-løsninger som fremmer samarbeid og deling av pedagogisk innhold på ulike nivåer
  • Ila har en PC-tetthet, infrastruktur, tilgang og organisering som stimulerer og fører til optimal bruk av IKT i undervisning og læring