IKT (digital skolehverdag)

Data

Hovedmål for Utdanningsetaten i Oslo

  • Osloskolen er ledende i landet på pedagogisk bruk av IKT og kan dokumentere at bruken fremmer elevenes læringsutbytte i alle fag
  • Osloskolen er ledende i landet med hensyn til elevens digitale kompetanse som gjør at de mestrer kravene fra framtidens informasjons- og kunnskapssamfunn.


Delmål til hovedmålet

  • Alle elever på Ila skole får et likeverdig tilbud om bruk av IKT i læringsarbeidet som fremmer elevenes læringsutbytte i fagene.
  • Ila har IKT-løsninger som støtter opp om og stimulerer til realisering av kompetansemålene i lærerplaner for fag
  • Ila har IKT-løsninger som fremmer effektiv undervisning med hensyn til planlegging, organisering, gjennomføring og oppfølging av elevenes læring
  • Ila har IKT-løsninger for vurdering og elevoppfølging ved bruk av digitale verktøy
  • Ila har IKT-løsninger som fremmer samarbeid og deling av pedagogisk innhold på ulike nivåer
  • Ila har en PC-tetthet, infrastruktur, tilgang og organisering som stimulerer og fører til optimal bruk av IKT i undervisning og læring

Ila skole har pr i dag 2 datarom med 27 stasjonære maskiner i hvert rom. Rommene benyttes av alle trinn.
Klassene er utstyrt med 5-7 bærbare maskiner til bruk i undervisningen.

Det er foreløpig ingen klasser eller trinn som benytter seg av iPad i undervisningen.
iPad benyttes av noen få elever i spesialundervisning da dette viser seg å ha god effekt.

Ila skole er knyttet til Skoleplattform Oslo. Alle elever, lærere og foresatte har tilgang til denne plattformen.