Arbeid mot mobbing

Voksne skaper vennskap

Nulltoleranse

Ila skole har nulltoleranse mot mobbing, vold og rasisme. Skolen skal gjennom sin praksis formidle denne holdningen overfor elever og foresatte. I dette ligger det klare forventninger om hvordan vi ønsker å ha det på skolen, i klasserommet, i skolegården, og i forholdet mellom skole, hjem og nærmiljø.

Vi er opptatt av trivsel og et godt læringsmiljø og legger vekt på forebyggende aktiviteter gjennom hele året, årvåkenhet i forhold til avdekking og rask og ryddig reaksjon ved krenkende atferd. Skolens ledelse informerer årlig om alle ansattes varslingsplikt.

Skolen har et tett samarbeid med helsesøster, pedagogisk psykologisk tjeneste (PPT), foreldrenes arbeidsutvalg (FAU) og SALTO (sammen lager vi et trygt Oslo)