Hovedseksjon

FaIF – Fagtekst i fokus 4.–7.trinn

Fagtekst i fokus er en naturlig fortsettelse av programmet og undervisningsformen Tidlig Innsats Early Years.
Programmet bygger på forskning og har et sosialkonstruksjonistisk perspektiv på læring, ifølge Hill (2006), med referanser til Dewey (1964) og Vygotsky (1978) som ser på læring og utvikling som en sosial og aktiv prosess i samhandling med andre.

Sentrale trekk ved Deweys og Vygotskys syn på læring og utvikling:

 • Barn er aktive problemløsere og konstruerer kunnskap
 • Læring følger utvikling
 • Læring skjer i sosial kontekst
 • Språk spiller en sentral rolle i utvikling av tanken/intellektet
 • Den nærmeste utviklingssone

Vi ønsker med dette å sikre at elevene får utfordringer på sitt nivå og undervisning som følger den enkelte elevs kompetanseutvikling. I tillegg legges det vekt på læringsstrategier og lesestrategier i de ulike fagene.

 

 

Forutsetninger: 

 • Arbeid med fagtekster i basisfagene norsk, matematikk, engelsk, naturfag, RLE og samfunnsfag
 • Ulike tilnærminger til læringsfellesskap
 • Veiledning for læring
 • Tilrettelegging for elevdeltakelse og dialogen som det bærende element
 • De fire språkprosessene i læringsarbeidet: Lesing, lytting, snakking og skriving
 • De fem grunnleggende ferdighetene. Fire av dem skal være med i alle øktene
 • Forståelse gjennom kommunikasjon
 • Elevenes erfaringer og kunnskapskonstruksjoner som utgangspunkt for veiledning
 • Tilrettelegging og organisering som fremmer veiledning i grupper / av enkeltelever
 • Elevene som samtalepartnere og veiledere for hverandre