Hovedseksjon

Trivselsledere

Ila skole

1 400 skoler i Norge, Sverige, Danmark og Island benytter Trivselsprogrammet. Programmet er representert i alle landets fylker og kommuner i Norge.

Trivselsprogrammets mål er å:

  • fremme økt og mer variert lek/aktivitet i storefriminuttene
  • legge til rette for at elever skal kunne bygge gode vennskapsrelasjoner
  • redusere konflikter blant elever
  • fremme verdier som inkludering, vennlighet og respekt

Kombinert med gode handlingsplaner eller programmer mot mobbing, er målet at Trivselsprogrammet også skal kunne bidra til å redusere mobbing. Skolene oppfordres derfor til å ha egne opplegg for å avdekke og håndtere mobbesaker.

To elever fra hver klasse fra 4. trinn og oppover

Trivselsledere igangsetter aktiviteter for andre elever og har et ekstra ansvar for å inkludere andre i lek. På Ila velger vi ut to elever fra hver klasse fra 4. trinn og oppover. Utvelgelsesprosessen legger vekt på hvor hyggelig elevene er mot andre. Elevene er så trivselsledere for et halvt år om gangen. De får opplæring en gang, et kurs i regi av Trivselsprogrammet.

Det er vanlig at nettverket av skoler har et par møter i løpet av året, der man snakker litt om program på egen skole og utveksler erfaringer.

Les mer på: https://trivselsleder.no