Hovedseksjon

Strategisk plan

Ila skole

Tiltak og aktiviteter i strategisk plan for 2022 bærer preg av at vi fortsatt er i en fase der vi holder på å implementere det nye læreplanverket LK-20. I den anledning er det naturlig at hvordan vi planlegger undervisning, og hvordan profesjonsfellesskapet jobber sammen til det beste for elevenes læring, får vårt fokus når det gjelder skolens utviklingsarbeid.

 

Årets strategiske plan har også med tiltak som handler om at vi jobber for en inkluderende praksis i all vår virksomhet. Ønsket effekt av dette fokusområdet er at vi driver godt forebyggende arbeid mot mobbing, at elevene i større grad får medvirke til sin egen læring, og at undervisningen preges av at faglig og sosial læring går hånd i hånd.

 

Skolens satsing på digital kompetanse fortsetter i 2022. Utviklingsarbeidet vårt vil i denne sammenheng kretse rundt at vi sikrer at alle pedagoger besitter nødvendig profesjonsfaglig digital kompetanse når de skal bruke digitale verktøy, læremidler og ressurser i arbeidet med å videreutvikle og forbedre læringen hos elevene.

 

Byrådet vektlegger betydningen av elevmedvirkning, ved at barn og unge skal være en særlig viktig samarbeidspartner. Tidligere innsats er et viktig prinsipp gjennom hele opplæringen, slik at elever som ikke utvikler seg faglig og sosialt blir fanget opp raskest mulig, og at det settes inn gode tiltak. I opplæringslovens § 1-4, er dette spesielt nevnt for klassetrinnene 1-4 i barneskolen. Skolene skal raskt sikre egnet opplæring i lesing, skriving og regning for elever med behov for dette. Ila skoles overordnete satsningsområder, og flere av tiltak og aktiviteter i strategisk plan for 2022 er i tråd med byrådets fokus.

Strategisk plan for Ila skole