Hovedseksjon

Ordensregler

Reglementet gjelder for grunnskolene og de videregående skolene i Oslo kommune. For elever i grunnskolen så gjelder reglene også for skoleveien. Den enkelte skoles driftsstyre kan sette utfyllende regler tilpasset den enkelte skoles behov. I reglementet fastslås det hvilke sanksjonsmetoder skolene kan benytte om reglementet brytes.

Regler for orden

Eleven skal: (for de tre første punktene, er dette selvsagt foresattes ansvar)

 • Møte presis
 • Møte forberedt til opplæringen
 • Ha med nødvendig utstyr
 • Gjøre arbeid til rett tid og overholde frister
 • Holde orden


Regler for oppførsel
Elevene skal vise alminnelig god oppførsel, herunder:

 • Være til stede i opplæringen
 • Behandle medelever, ansatte og andre som elevene møter i skolehverdagen med respekt uansett kjønn, nasjonalitet, religion, livssyn, seksuell orientering m.m.
 • Bidra til et godt læringsmiljø
 • Rette seg etter beskjeder fra skolens ansatte
 • Følge skolens regler for melding av fravær
 • Ta godt vare på skolens eiendeler
 • Vise nettvett og følge skolens regler for bruk av mobiltelefoner, datautstyr og digitalt utstyr
 • Følge skolens regler for bruk av hjelpemidler og spesialutstyr

 

Oppførsel og opptreden som ikke aksepteres

 •  Å mobbe
 • Å utøve eller true med fysisk vold
 • Å fuske eller forsøke å fuske
 • Å ha med, bruke eller være påvirket av alkohol, narkotika eller andre rusmidler
 • Å bruke tobakk/snus (videregående skoler og voksenopplæringssentre kan i lokalt reglement tillate bruk av tobakk/snus på nærmere angitte områder)
 • Å ha med og/eller benytte farlige gjenstander
 • Å bruke plagg som helt eller delvis dekker ansiktet

 

Les Osloskolens reglement for orden og oppførsel her

Les også nye regler for bruk av IKT-utstyr for 2019/2020