Hovedseksjon

PPT og logoped

PPT er tilgjengelig for barn med særskilte behov på skolen eller hjemme. PPT gir råd til foreldre og skoler i forhold som angår barnets utvikling. Når det gjelder ønske om vurdering av opplæringsbehov ved skolestart, må foresatte henvende seg til barnets bostedsskole, som henviser til PPT. Ved andre henvisninger av førskolebarn, må foresatte henvende seg til barnets bostedsbydel, som henviser til PPT. For å bli utredet av PPT kan eleven eller foresatte henvende seg til skolen, som henviser til PPT. Foresatte kan også ta kontakt selv. Kontaktinformasjon finnes nederst i denne artikkelen.

Årsaker for henvisning til PPT kan være mange og sammensatte:

 • Mistanke om forsinket utvikling
 • Språk- og kommunikasjonsvansker
 • Lærevansker
 • Fagvansker
 • Konsentrasjons- og oppmerksomhetsvansker
 • Atferdsvansker
 • Sosiale og emosjonelle vansker
 • Funksjonshemming


Hvordan PPT arbeider

Pedagogisk-psykologisk tjeneste samarbeider med skoler om å tilrettelegge undervisningstilbudet etter den enkeltes forutsetning og behov. Arbeidsmåter kan deles i tre hoveddeler:

 • Utredning:  Gjennom samtale, observasjon og testing fremskaffer PPT et mest mulig fullstendig bilde av den enkeltes forutsetninger og behov. Kartleggingen foregår i barnehagen, skolen, voksenopplæringssenter eller i lokalene til PPT.
 • Sakkyndig vurdering: PPT foretar en sakkyndig vurdering som basert på kartlegging anbefaler tilrettelegging av opplæringssituasjonen med utgangspunkt i den enkeltes forutsetning. PPT gir også sakkyndig tilråding i forhold til utsatt/fremskutt skolestart, spesialundervisning, fritak for opplæring og vurdering i norsk sidemål, inntak på særskilt grunnlag til den videregående skolen og fritak fra kravet om bestått allmenne fag.
 • Oppfølging: PPT kan gi oppfølging i form av råd/veiledning til foreldre, ansatte i barnehager og lærere i skolen og voksenopplæringssentra. PPT kan gi støttesamtaler til den enkelte elev og vurdere eventuell viderehenvisning.

Les mer om spesialundervisning og PPT på Oslo kommunes nettsider

Logoped

Ila skole sin faste samarbeidspartner med logopedtjenesten heter Flora Emini. Hun er ansatt i PPT og er på plass på Ila hver fredag. Elever kan gjennom henvisning fra skolen bli vurdert av logoped. En logoped utreder og underviser elever som blir henvist på grunn av vansker med språk, språklydsvansker, taleflyt (stamming og løpsk tale), stemme, lesing og skriving eller dysfagi (svelgvansker). Logopeden samarbeider med hjem og skole i forbindelse med elever som trenger logopedisk hjelp, og med PP-rådgiver i sakkyndighetsarbeidet. Med sakkyndighetsarbeid menes blant annet kartlegging, testing og tilbakemelding til foresatte og skole.

PPT på Ila skole

Ila skoles kontaktpersoner i PPT er PP-rådgiver Anne Kathrine Essen og logoped Flora Emini. Begge er en del av skolens ressursteam. Anne Kathrine deltar fast, mens Flora deltar ved behov. Foresatte kan også selv ta kontakt med dem: 

Anne Kathrine: anne.essen@osloskolen.no  - 90224392

Flora: flora.emini@osloskolen.no - 90925381