Hovedseksjon

Vår profil

Ilategning

Ila skole er en barneskole med ca 570 elever.

Våre elever speiler gjennomsnittet av Oslo sin befolkning. Vi har barn fra 40 nasjoner og ca 30 % av barna har minoritetsbakgrunn. Mangfoldet på vår skole er en av våre styrker, men krever også bevisste handlinger.

Visjonen vår

Vår visjon er: Inkludering, Læring, Ansvar

Inkludering betegner en prosess og et mål hvor deltakelse i fellesskapet er bygd over forskjellene.

Inkluderende opplæring handler om at alle barn og unge med ulik sosial bakgrunn og med forskjellig etnisk, religiøs og språklig tilhørighet skal møtes med tillit og respekt på skolen.

Ila skole ønsker å være en inkluderende skole basert på grunnleggende respekt for menneskerettighetene og menneskers likeverd. Dette er et verdigrunnlag som har sterk oppslutning i samfunnet vårt og som er nedfelt i opplæringslovens formålsparagraf.

Ila skole har som mål å organisere og tilrettelegge opplæringen slik at den er inkluderende overfor alle elever. Inkluderende opplæring innebærer at skolen aktivt må ta hensyn til barn og unges ulike forutsetninger og behov – i organisering, innhold og pedagogikk.

Elever skal oppleve et godt læringsmiljø hvor det faglige og sosiale fellesskapet er utviklende og godt.

Læring: Alle skal lære mer! Kunnskapsløft for alle!

Ila skole er opptatt av å løfte hver enkelt elev slik at alle kan oppleve mestring på sitt nivå. Vi kjenner til hvor viktig gode tilbakemeldinger og underveisvurdering er for å fremme læring. Fire prinsipper står sentralt i dette arbeidet, og elevers og lærlingers forutsetninger for å lære kan styrkes dersom disse fire prinsippene følges. De er viktige for elevenes motivasjon, forståelse og eierskap til egen læring.

 1. Elevene forstår hva de skal lære og hva som er forventet av dem.
  Det skal være forutsigbart og mulig for eleven å se og justere sitt eget læringsløp underveis.
 2. Elevene får tilbakemeldinger som forteller dem om kvaliteten på arbeidet eller prestasjonen.
  For at elever og lærere skal kunne legge opp den videre læringen, må de ha en klar forståelse av hva eleven allerede mestrer. Tilbakemeldinger til elever som inneholder informasjon om kvaliteten på et arbeid hjelper eleven til å forstå hvor han eller hun er i læringsarbeidet.
 3. Elevene får råd om hvordan de kan forbedre seg.
  Jevnlige tilbakemeldinger til eleven fungerer best hvis den har et fremtidsperspektiv. Tilbakemeldingen er en vurdering av noe som er gjort, men skal også være rettet mot den læringen som skal skje.
 4. Elevene blir involvert i eget læringsarbeid ved blant annet å vurdere eget arbeid og utvikling.
  Involvering og refleksjon rundt læringsarbeidet og målene for opplæringen, er viktig for å trene elever i å styre egne læringsprosesser. Sammen med egenvurdering skal elevinvolvering i læringsarbeidet bidra til utviklingen av læringsstrategier og kritisk tenkning, også i et livslangt læringsperspektiv.


Ansvar:

På Ila skole skal vi som er voksne legge til rette for hver enkelt elev slik at de kan utvikle ansvar for sin egen læring og senere egne liv. Skole og hjem skal stå sammen for å skape en god fremtid for barna.

Alle i skolesamfunnet har også et medansvar for å ivareta gode relasjoner slik at læring og mestring kan finne sted.

Vi tar vare på hverandre og omgivelsene våre!

Generell del av læreplanen sier om "Det arbeidande mennesket":

"Elevane byggjer i stor monn sjølve opp sin kunnskap, opparbeider dugleik og utviklar haldningar. Dette arbeidet kan oppmuntrast og påskundast - eller hemmast og hindrast - av andre. Vellukka læring krev dobbel motivering: Både hos læraren og hos eleven. Opplæringa må derfor fremje evna til flid og til å gjere seg umak. Ho må nøre uthaldet ved å la dei unge oppleve at røynsler, kunnskapar og anlegg gir betre meistring og blir verdsette.

God undervisning skal gi elevane erfaring for å lukkast i sitt arbeid, gi tru på eigne evner og utvikle ansvar for eiga læring og eige liv."

         Ila skole