Hovedseksjon

Tidlig Innsats Early Years - TIEY

TIEY foregår på 1.–2.trinn. 

TIEY er en modell som har fire "byggesteiner":

  • Stasjonsundervisning med veiledet lesing
  • Tilrettelegging og tett oppfølging av elever som ikke har oppnådd forventet faglig utvikling i leseopplæringen
  • Samarbeid med hjemmet og foreldredeltakelse
  • Kontinuerlig faglig oppdatering av lærere

 

Lærerstyrt stasjon - selve nøkkelen i opplegget

På den lærerstyrte stasjonen foregår veiledning av elevene i forhold lesing, skriving eller regning. Elevene blir satt sammen etter blant annet leseutviklingsnivå i dynamiske grupper. Her er det fokus på hensiktsmessige lesestrategier og læringsstrategier. Elevene får tett oppfølging, og læreren har gode muligheter til å kartlegge elevenes ferdigheter. Hver elev blir sett og hørt samtidig som læreren får et meget godt inntrykk av hvor hver enkelt elev står i sin faglige utvikling.

På de andre stasjonene jobber elevene selvstendig eller de får hjelp av hverandre. Ila skole prøver dette skoleåret ut modellen med en ekstra voksen i alle TIEY-timer.

På resten av stasjonene gis kun oppgaver elevene mestrer på egen hånd, og er modellert og gjennomgått på forhånd. Det går en rød tråd i forhold til oppgavenes mål. Noen oppgaver har som mål å gi elevene ytterligere trening og automatisering.